počet nemovitostí k porovnání: 5 904 718
helpdesk: +420 733 18 09 18

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
služby CeMap dostupné na internetové doméně cemap.cz

provozované

společností CeMap - cenové mapy s.r.o., IČO: 09709665,
se sídlem Na Rybníčku 521/56, Předměstí, 746 01 Opava 
zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 83979 vedená u Krajského soudu v Ostravě

platné a účinné od 15. 3. 2022

umožňující získání informací – cenových reportu a analýz o výši cen nemovitých věcí prostřednictvím on-line služby dostupné na internetové doméně cemap.cz

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Provozovatel

1.1.1.    Služba CeMap je provozována společností CeMap - cenové mapy s.r.o., IČO: 09709665, se sídlem Na Rybníčku 521/56, Předměstí, 746 01 Opava, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 83979 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále také jen „Provozovatel“).

1.1.2.    Kontaktní údaje Provozovatele jsou následující:

a)    telefon: +420 733 180 918;
b)    elektronická adresa (e-mail): info@cemap.cz;
c)    adresa pro doručování psaní v listinné podobě: Na Rybníčku 521/56, Předměstí, 746 01 Opava.

1.2.    Definice pojmů

1.2.1.    Autorský zákon – zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

1.2.2.    Cenový report – výstup funkcí Portálu vztahující se k Hodnocené nemovitosti sestavený na základě dat agregovaných Provozovatelem zejména z nabídek prodeje nemovitých věcí dostupných na Provozovatelem sledovaných zdrojích a dle parametrů zadaných Zákazníkem obsahující informace zejména o cenách nemovitých věcí, které by měly být srovnatelné s Hodnocenou nemovitostí. V rámci Portálu může být dostupné více druhů Cenových reportů, přičemž v době vydání těchto Obchodních podmínek jsou v rámci Portálu dostupné dva základní druhy Cenového reportu – cenová mapa a návratnost investice.

1.2.3.    Cookies – soubory malé velikosti obsahující text, které jsou automaticky ukládány do počítače či jiného elektronického zařízení Návštěvníka, resp. Uživatele, prostřednictvím kterého si Návštěvník, resp. Uživatel zobrazuje Portál.

1.2.4.    Doplňková služba – v rámci Portálu mohou být nabízeny také další služby zejména související s Cenovým reportem. Předmět konkrétní Doplňkové služby a její cena je uvedena na Portálu.

1.2.5.    E-mailová adresa zákazníka – elektronická mailová adresa Zákazníka uvedená v rámci Objednávky.

1.2.6.    Hodnocená nemovitost – skutečná nebo smyšlená nemovitá věc, jejíž Parametry jsou podkladem pro zpracování Cenového reportu.

1.2.7.    Kredit – cena (odměna) Provozovatele za služby Portálu zpravidla vztahující se k jedné Hodnocené nemovitosti, může být stanovena tzv. kreditem. Počet Kreditů, které je potřebné vynaložit na získání konkrétního druhu Cenového reportu je stanovena v Ceníku, přičemž zpravidla je odměna za jednu Hodnocenou nemovitost a jeden druh Cenového reportu jeden Kredit, s tím že ve vztahu k jedné Hodnocené nemovitosti může být vygenerováno i více Cenových reportů jednoho druhu, to vše pokud Provozovatel neurčí jinak. Kredit nebo Kredity mohou rovněž sloužit k úhradě ceny (odměny) za konkrétní Doplňkovou službu.

1.2.8.    Návštěvník – osoba, která ve webovém prohlížeči zobrazuje obsah Portálu.

1.2.9.    Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.2.10.    Obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky Služby CeMap, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, na základě které je Zákazníkovi dodán Cenový report. Není-li v těchto Obchodních podmínkách uveden u odkazu na určitý článek dokument, na který by odkaz směřoval, jedná se o odkaz na článek v rámci těchto Obchodních podmínek.

1.2.11.    Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření Smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v rámci Portálu ohledně (i) identifikace Zákazníka, (ii) výběru Tarifu, případně stanovení počtu Kreditů, které má Uživatel zájem získat pro jejich užití na Portálu, (iii) případného zvolení Doplňkové služby.

1.2.12.    Požadavek na Ocenění – požadavek zadaný Uživatelem na vytvoření Cenového reportu v rámci Portálu.

1.2.13.    Parametry – vlastnosti Hodnocené nemovitosti, které umožňují zpracování Cenového reportu.

1.2.14.    Portál – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) cemap.cz prostřednictvím kterého mohou Zákazníci získat agregované informace o cenách nemovitost – Cenový report v závislosti na Parametrech zvolených Zákazníkem, to vše za použití komunikace na dálku.

1.2.15.    Služba – služba nazvaná CeMap dostupná prostřednictvím Portálu detailně popsaná v čl. 1.3.1 Obchodních podmínek.

1.2.16.    Smlouva – smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Provozovatelem na základě Objednávky a její akceptace Provozovatelem, na základě které Zákazník získává právo na užívání Portálu.

1.2.17.    Spotřebitel – Zákazník, který naplňuje definici spotřebitele dle ust. § 419 Občanského zákoníku.

1.2.18.    Tarif – rozsah užívání Portálu dle sjednané ceny za užívání Portálu uvedené v Ceníku.

1.2.19.    Uživatel nebo Zákazník – osoba, která provedla Objednávku, na základě které byla uzavřena Smlouva.

1.2.20.    Uživatelský účet – uživatelské rozhraní v rámci Portálu zpřístupněné Zákazníkovi po uzavření Smlouvy, které slouží zejména pro zadání Parametrů Zákazníkem pro zpracování Cenového reportu a obdržení Cenového reportu v elektronické podobě. Uživatelský účet umožňuje rovněž zadávat změny kontaktních údajů Zákazníka.

1.3.    Služba CeMap dostupná prostřednictvím Internetového portálu CeMap

1.3.1.    Provozovatel provozuje na internetové doméně dostupné na adrese (URL) cemap.cz on-line systém nabízející Zákazníkům získání informací o cenách nemovitostí dle Parametrů zadaných Zákazníkem v podobě tzv. Cenových reportů, které jsou vytvářeny Provozovatelem automatizovaně na základě dat agregovaných Provozovatelem o cenách nemovitostí v České republice z jemu dostupných a jim vybraných zdrojů.

1.4.    Povaha Cenového report

1.4.1.    Cenový report obsahuje zpravidla zejména:

- Parametry Hodnocené nemovitosti;
- adresu místa Hodnocené nemovitosti;
- údaje o prodejních nabídkách nemovitých věcí, které jsou Provozovateli známy, odpovídajících Parametrům;
- průměrné ceny nemovitých věcí vypočtené na základě Provozovateli známých agregovaných dat odpovídajících Parametrům;
- specifické údaje dle druhu Cenového reportu.

1.4.2.    Zákazník bere na vědomí, že výsledky Cenového reportu nepředstavují přesné ohodnocení ceny Hodnocené nemovitosti, ale že tyto výsledky jsou zpracovány Provozovatelem na základě údajů, které má k dispozici o cenách nemovitostí v České republice z jemu dostupných a jim vybraných zdrojů, jak bylo uvedeno výše. Provozovatel zásadně nezaručuje, že by Cenový report obsahoval skutečnou cenu Hodnocené nemovitosti nebo si dělal jakékoliv nároky představovat právně závazné posouzení.

1.4.3.    Zákazník bere na vědomí, že Cenový report není znaleckým posudkem a není ani zpracováván metodami, které jsou používány pro zpracování znaleckých posudků.

2.    OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY NA UŽÍVÁNÍ PORTÁLU

2.1.    Smlouvu uzavírají Zákazník s Provozovatel elektronicky, pokud se v daném konkrétním případě nedohodnou jinak. Objednatel vyplní Objednávku v podobě objednávkového formuláře umístěného na internetové doméně, na které je dostupný Portál (cemap.cz) a následně Objednávku odešle, což má účinky odeslání návrhu na uzavření Smlouvy.

2.2.    Podmínkou k odeslání Objednávky dle čl. 2.1 Podmínek je odsouhlasení těchto Podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Provozovatelem a upravují vzájemná práva a povinnosti ze Smlouvy.

2.3.    Provozovatel odesílá automaticky na E-mailovou adresu zákazníka potvrzení o přijetí Objednávky, popř. další informace vztahující se k užívání Portálu. Automaticky zaslané potvrzení o přijetí Objednávky není akceptací návrhu na uzavření Smlouvy.

2.4.    Smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy Provozovatel aktivuje Zákazníkovi přístup k Uživatelskému účtu a informuje o tom Zákazníka ve formě doručení potvrzení o zpřístupnění Uživatelského účtu na E-mailovou adresu uživatele. K uzavření Smlouvy dojde obvykle do 1 [slovy: jedné] hodiny od doručení Objednávky a úhrady ceny Tarifu, případně ceny za zvolený počet Kreditů.

2.5.    Provozovatel si vyhrazuje právo:

a)    kontaktovat před aktivací přístupu k Uživatelskému účtu Zákazníka telefonicky a ověřit si informace, které uvedl v Objednávce;
b)    odmítnout uzavření Smlouvy, a to i bez udání důvodů.

2.6.    Uzavření Smlouvy je možné i v písemné podobě, přičemž pro tento typ uzavření smlouvy je nutná předchozí písemná Objednávka. Ostatní ustanovení tohoto čl. 2.1 se použijí obdobně.

2.7.    Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Zákazníkem a Provozovatelem vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy ze Smlouvy tyto Obchodní podmínky.

2.8.    Náklady na uzavření Smlouvy

2.8.1.    Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.    POŽADAVEK NA OCENĚNÍ A VYTVOŘENÍ CENOVÉHO REPORTU

3.1.    Zákazník zadává Požadavek na Ocenění konkrétní Hodnocené nemovitosti v rámci svého Uživatelského účtu přímo na Portálu.

3.2.    V rámci Požadavku na Ocenění je nutné (i) zvolit druh Cenového reportu a (ii) zadat Parametry Hodnocené nemovitosti, přičemž tyto slouží jako vstupní informace pro vyhledání dat ohledně obdobných nemovitostí dostupných Službě a stanovení výsledků Cenového reportu a (ii) zvolit druh Cenového reportu.

3.3.    Po výběru konkrétního druhu Cenového reportu se může zobrazit jeho cena včetně DPH a případných dalších daní a poplatků, mají-li být Zákazníkem uhrazeny. Cena za Cenový report je platná k okamžiku zobrazení takové ceny Zákazníkovi. V případě, že se cena Cenového reportu nezobrazí v rámci zadání Požadavku na Ocenění, je cena za zpracování Cenového reportu 1 [slovy: jeden] Kredit.

3.4.    Před zadáním Požadavku na Ocenění je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje včetně možnosti měnit Parametry Hodnocené nemovitosti, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Požadavku na Ocenění a Zákazník povinen ověřit správnost Parametrů Hodnocené nemovitosti, které jsou uvedeny v Požadavku na Ocenění. V souvislosti s touto kontrolou Požadavku na Ocenění Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není schopen zkontrolovat správnost Parametrů týkající se Hodnocené nemovitosti a z tohoto důvodu Provozovatel považuje údaje a Parametry uvedené v Požadavku na Ocenění za správné.

3.5.    Požadavek na Ocenění Zákazník odešle Provozovateli kliknutím na tlačítko „Ocenit Nemovitost“ nebo „Uložit report“, případně jiné tlačítko dostupné na Portálu.

3.6.    Provozovatel bez zbytečného odkladu po obdržení Požadavku na Ocenění provede kontrolu, zdali disponuje dostatkem dat pro zpracování Cenového reportu dle Parametrů. V případě, že Provozovatel zjistí, že nemá dostatek dat pro vytvoření Cenového reportu, sdělí tuto skutečnost Zákazníkovi v rámci Portálu a tato skutečnost se považuje za odmítnutí Požadavku na Ocenění.

3.7.    Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout provedení Cenového reportu.

4.    DODÁNÍ CENOVÉHO REPORTU

4.1.    Termín dodání Cenového reportu

4.1.1.    Termín dodání je závislý na druhu zvolené Služby, resp. Cenového reportu a je vždy uveden v rámci Portálu s výjimkou případu, kdy je dodání Cenového reportu prováděno bezodkladně po provedení Požadavku na Ocenění.

4.2.    Způsob dodání Cenového reportu

4.2.1.    Požadovaný druh Cenového reportu uvedený v Požadavku na Ocenění je Zákazníkovi zpřístupněn v rámci Portálu, případně některé druhy Cenových reportů mohou být zpřístupněny v písemné podobě, přičemž za písemnou podobu se považuje i zpřístupnění souboru, který si Zákazník může stáhnout/uložit z Portálu na svůj počítač či jiné elektronické zařízení pomocí kterého zobrazuje obsah Portálu.

4.2.2.    Povinnost Provozovatele dodat jakýkoliv druh Cenového reportu včetně těch druhů, které mohou být vedle zaslání v elektronické podobě odeslány také v podobě listinné, je splněna okamžikem zpřístupnění obsahu Cenového reportu Zákazníkovi, přičemž za takové zpřístupnění se považuje mimo jiné zobrazení Cenového reportu na Portálu.

4.2.3.    Provozovatel nenese odpovědnost za skutečnost, že Cenový report nebude moci Zákazník zobrazit či uložit jej na svůj počítač, či jiné elektronické zařízení, pomocí kterého Zákazník zobrazuje obsah Portálu.

4.3.    Kontrola Cenového reportu

4.3.1.    Zákazník je povinen po zpřístupnění Cenového reportu bez zbytečného odkladu, zkontrolovat a vytknout případné vady Cenového reportu na e-mailovou adresu Provozovatele: info@cemap.cz.

4.3.2.    Pravidla ohledně vad a reklamace Cenového reportu jsou detailně popsány v čl. 7 Obchodních podmínek.

4.4.    Ostatní ujednání

4.4.1.    Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo nedodat Cenový report po dobu, kdy je Zákazník v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Provozovateli.

5.    ÚHRADA CENY CENOVÉHO REPORTU

5.1.    Zákazník si pro úhradu ceny Tarifu, případně Kreditů, může vybrat způsob, který Provozovatel nabízí na v rámci Portálu, přičemž zejména se jedná o úhradu pomocí platební karty nebo převodem na bankovní účet Provozovatele.

5.2.    Provozovatel po přijetí Objednávky poskytne platební údaje pro uhrazení ceny Tarifu dle zvolené platební metody.

5.3.    V případě úhrady ceny Tarifu, případně Kreditů, převodem na bankovní účet Provozovatele se považuje tato cena za uhrazenou připsáním částky odpovídající ceně Tarifu, případně Kreditů, na bankovní účet Provozovatele. V případě, že je úhrada ceny Tarifu a/nebo Kreditů provedena s nesprávnými či nepřesnými údaji, které mají platbu identifikovat (typicky nesprávný variabilní symbol), Zákazník bere na vědomí, že identifikace takové platby může vyžadovat více času a z tohoto důvodu může dojít ke zpoždění Provozovatele pří provádění jednotlivých úkonů oproti lhůtám uvedeným v těchto Obchodních podmínkách, zejména aktivace Uživatelského účtu, vystavení Faktury dle čl. 5.4 níže, přičemž takové zpoždění se nepovažuje za prodlení Provozovatele s plněním povinností ze Smlouvy.

5.4.    Provozovatel vystaví Zákazníkovi ohledně vyúčtování ceny Tarifu, případně Kreditů, daňový doklad – fakturu (dále také jen „Faktura“). Faktura bude vystavena a zpřístupněna Zákazníkovi v rámci jeho Uživatelského účtu, pokud Provozovatel výslovně neuvede jinak, a to zpravidla do 1 [slovy: jednoho] dne ode dne připsání částky odpovídající takové ceně na bankovní účet Provozovatele.

6.    POUČENÍ PRO ZÁKAZNÍKY OHLEDNĚ ABENCE MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.    Zákazník, který je Spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 Občanského zákoníku, výslovně souhlasí s tím, aby mu byl Portál včetně Služeb zpřístupněn bezprostředně po uzavření Smlouvy (tj. před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy sjednané prostředky komunikace na dálku) a Zákazník tímto bere na vědomí, že od Smlouvy není oprávněn odstoupit postupem dle ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku. Dále Zákazník bere na vědomí, že i pokud by Cenový report byl zbožím, nemůže od Smlouvy odstoupit, protože Cenový report je připraven na základě přání a požadavků Zákazníka ve smyslu ust. § 1837 písm. d) Občanského zákoníku.

6.2.    Rovněž Zákazník, který je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku bere na vědomí, že se na něj nevztahuje právo k odstoupení od Smlouvy dle ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku.

7.    VADY A REKLAMACE CENOVÉHO REPORTU

7.1.    Faktické vady

7.1.1.    Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že Cenový report byl zpracován pro Parametry uvedené v Požadavku na Ocenění. 

7.1.2.    V případě zjištění faktické vady dle čl. 7.1.1 výše Zákazníkem, je Zákazník oprávněn uplatnit takovou vadu postup dle čl. 4.3 Obchodní podmínek, tj. nejpozději do 48 [slovy: čtyřiceti osmi] hodin od zpřístupnění Cenového reportu uplatnit vadu na mailové adrese Provozovatele: info@cemap.cz.

7.1.3.    Provozovatel zásadně neodpovídá za to, že výsledky Cenového reportu jsou v rozporu se skutečným stavem na trhu nemovitých věcí, přičemž na tuto skutečnost Provozovatel vychází z povahy Cenového reportu uvedené v čl. 1.4. Takový rozpor nepředstavuje vadu Cenového reportu.

7.2.    Právní vady

7.2.1.    Provozovatel odpovídá za to, že Cenový report nebude zatížen právy třetích osob, zejména právy duševního vlastnictví.

7.2.2.    Vyjde-li právní vada Cenového reportu najevo, je Zákazník povinen Provozovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 [slovy: čtyřiceti osmi] hodin od uplatnění takové vady vůči Zákazníkovi, Provozovatele o takovém uplatnění informovat. Provozovatel vlastním jménem zajistí vedení případného soudního sporu, tak aby práva Provozovatele, resp. Zákazníka nebyla zpochybněna z důvodu nedostatečné procesní obrany. Provozovatel je oprávněn určit strategii vedení takového sporu.

7.2.3.    Jakýkoliv smír, dohoda o narovnání či obdobná dohoda jakkoliv související s Cenovým reportem, která by byla sjednána mezi Zákazníkem a třetí osobou, musí být předložena k vyjádření Provozovateli a nesmí být uzavřena bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele. 

7.3.    Reklamace

7.3.1.    Zákazník je povinen reklamovat (oznámit) vady Cenového reportu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději ve lhůtách dle čl. 7.1.2 a 7.2.2 těchto Obchodních podmínek.
7.3.2.    V oznámení o reklamaci uvede Zákazník nejméně svoje iniciály a e-mailovou adresu, kterou sdělil v rámci Objednávky, důvod reklamace a přílohou zašle reklamovaný Cenový report nebo jeho vyobrazení.
7.3.3.    Po uplatnění reklamace postupem dle předchozího odstavce Provozovatel kontaktuje Zákazníka za účelem dohody o způsobu vyřešení reklamace.
7.3.4.    Reklamace bude vyřízena Provozovatelem nejpozději do 10 [slovy: deseti] pracovních dnů ode dne přijetí oznámení o reklamaci Provozovatelem.

7.4.    Odpovědnost za škodu

7.4.1.    Zákazník a Provozovatel se dohodli, že maximální výše škody, kterou může Zákazník nebo Provozovatel vůči druhému účastníkovi z titulu porušení povinností vycházejících z této Smlouvy požadovat včetně případné náhrady škody způsobené Cenovým reportem, odpovídá odměně, tj. ceně Cenového reportu, kterou Provozovatel obdržel od Zákazníka za Cenový report, v jehož souvislosti taková škoda vznikla (a pokud Zákazník uhradil cenu Cenového reportu v Kreditech, potom případná náhrada škody je dána nejvýše cenou 1 [slovy jednoho] Kreditu), přičemž dále se Zákazník a Provozovatel dohodli, že nárok na náhradu škody má výlučně Zákazník nebo Provozovatel a žádná třetí osoba takový nárok nemá.

8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.    Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

8.2.    Zákazník má možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti v písemné podobě na adresu Provozovatele pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2 písm. c) Obchodních podmínek, popř. elektronicky e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 1.1.2 písm. b) Obchodních podmínek. Provozovatel bude reagovat na doručenou stížnost do 10 [slovy: deseti] pracovních dnů, a to ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Zákazníka). Provozovatel si vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Provozovatelem Smlouvu.

8.3.    V případě nespokojenosti Zákazníka s vyřízením stížnosti dle čl. 8.2 Obchodních podmínek, se Zákazník může pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy, pokud je Zákazník Spotřebitelem, obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4.    Provozovatel je k poskytování Služeb, resp. Cenový reportů a k provozování Portálu oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.    Životnost a zánik Kreditů

8.5.1.    Kredity jsou platné po dobu 12 [slovy: dvanácti] měsíců ode dne jejich pořízení Objednatelem (dále také jen „Doba životnosti Kreditů“). 

8.5.2.    Po uplynutí Doby živostnosti Kreditů, takové Kredity zanikají bez náhrady.

8.5.3.    Doba životnosti Kreditů může být prodloužena zejména pořízením nových Kreditů Zákazníkem, přičemž v takovém případě se Doba životnosti Kreditů, které již Zákazník měl před pořízených nových Kreditů, prodlužuje na dobu životnosti nových Kreditů. 

9.    AUTORSKÁ PRÁVA

9.1.    Cenový report představuje autorské dílo ve smyslu ust. § 2 Autorského zákona. 

9.2.    Cenové reporty jsou na Portále nabízeny za účelem jejich užívání pro osobní potřebu Zákazníků nebo konkrétních osob, pro které Zákazníci Cenové reporty pořídí. Cenové reporty nejsou určeny k další podnikatelské činnosti Zákazníků, zejména aby Cenové reporty byly pořizovány za účelem jejich poskytování třetím osobám v rámci podnikatelské činnosti Zákazníků, pokud se Provozovatel a Zákazník nedohodnou jinak.

9.3.    Provozovatel žádá Zákazníky, aby Cenové reporty nebyly měněny, upravovány či spojovány s jinými díly nebo věcmi, byť tyto nenaplňují charakteristiky díla ve smyslu Autorského zákona. 

10.    MOŽNOSTI ARCHIVACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK

10.1.    Obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách Portálu na adrese: https://cemap.cz/obchodni-podminky.

10.2.    Obchodní podmínky jsou Zákazníkům sděleny postupem při uzavření Smlouvy, před odeslání Objednávky ve smyslu čl. 2 Obchodních podmínek a Zákazník si je může vytisknout nebo uložit pomocí funkcí prohlížeče Internetu.

10.3.    Uzavřené Smlouvy jsou Provozovatelem archivovány v elektronické podobě a nejsou přístupné.

10.4.    Zákazník má informace o jim provedených Požadavcích na Ocenění v rámci Portálu. Součástí potvrzení o přijetí Objednávky (akceptace) zaslané Zákazníkovi jsou rovněž Obchodní podmínky zaslané v písemné elektronické podobě.

11.    ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

11.1.    Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit způsobem dle čl. 11.2 Obchodní podmínek níže, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících poskytování Služby a/nebo funkce Portálu či nakládání s údaji Zákazníků, ale také z důvodu rozšíření či zúžení rozsahu Služby a/nebo funkcí Portálu, popř. z důvodu nových v těchto Obchodních podmínkách dosud nedefinovaných služeb Provozovatele. Provozovatel je dále oprávněn změnit Obchodní podmínky tehdy, pokud se změní podmínky na trhu a/nebo hospodářská či finanční situace, obchodní nebo licenční podmínky případných třetích osob, jejichž služeb či software užívá Provozovatel k poskytování Služby a provozování Portálu a/nebo dojde či má dojít k takové změně okolností, které by založily hrubý nepoměr v právech a povinnostech v neprospěch Provozovatele.

11.2.    Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky změněny, ve formě (i) zaslání v textové podobě na E-mailovou adresu zákazníka uvedenou v rámci Objednávky a pokud by došlo k její změně v Uživatelském účtu (případně jiným způsobem), potom na
E-mailovou adresu zákazníka změněnou postupem výše, kterou bude Provozovatel evidovat jako aktuální E-mailovou adresu zákazníka ke dni odeslání sdělení o změně Obchodních podmínek a dále (ii) publikací změněných Obchodních podmínek na internetových stránkách Provozovatele. Provozovatel obvykle sdělí důvody změn Obchodních podmínek.

11.3.    Změněné Obchodní podmínky nabydou účinnosti a závaznosti ve vztahu ke Smlouvě ode dne uvedeného v takto změněných Obchodních podmínkách, nejdříve však ode dne oznámení o jejich změně Zákazníkovi. Provozovatel se zavazuje doručit Zákazníkovi informaci o změně Obchodních podmínek nejpozději 15 [slovy: patnáct] kalendářních dnů před datem jejich účinnosti, pokud se nejedná o nezbytnou změnu související se změnami právních předpisů, přičemž pokud by se jednalo o změnu Obchodních podmínek z důvodu změny právních předpisů, postačí doručení nového znění Obchodních podmínek 5 [slovy: pět] kalendářních dnů přede dnem účinnosti jejich nového znění. Nové znění Obchodních podmínek se považuje za doručené následující pracovní den po jejich odeslání na e-mailové adresy uvedené v čl. 11.2 těchto Obchodních podmínek.

11.4.    Zákazník má právo změny Obchodních podmínek odmítnout, a to zasláním písemné výpovědi ve formě dopisu nebo e-mailu opatřeného elektronickým podpisem, zaslaného na adresu Provozovatele dle čl. 1.1.2 Obchodních podmínek; výpovědní lhůta se sjednává v délce 15 [slovy: patnácti] kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena. Neodmítne-li Zákazník změny Obchodních podmínek, které mu byly řádně oznámeny, řídí se vztah ze Smlouvy novou verzí Obchodních podmínek ve znění, ve kterém byly Zákazníkovi oznámeny.

12.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1.    Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen “GDRP“).

12.2.    Úprava pravidel ochrany osobních údajů je provedena v samostatném dokumentu označeném jako „POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ“, který je dán Zákazníkům k dispozici společně s těmito Obchodními podmínkami a rovněž je dostupné Zákazníkům v rámci Portálu na adrese https://cemap.cz/ochrana-osobnich-udaju.

13.    UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1.    Zákazník v Internetovém obchodě vyjadřuje souhlas s ukládáním tzv. Cookies na jeho počítač. 

13.2.    Zákazník může souhlas podle předchozího odstavce kdykoliv odvolat, avšak v důsledku jeho odvolání a nepoužívání Cookies může docházet k nesprávnému fungování Portálu.

14.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1.    Vztahy vzniklé ze Smlouvy se řídí právními předpisy platnými na České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění.

14.2.    Pokud právní vztahy založené Smlouvou obsahují mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Provozovatel a Zákazník sjednávají, že se tyto vztahy řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.3.    V případě, že Zákazník je osobou s místem bydliště nebo sídla v zahraničí, výslovně Provozovatel a takový Zákazník sjednávají, že veškeré spory ze Smlouvy budou řešeny před obecnými soudy České republiky a z hlediska místní příslušnosti soudem, v jehož obvodu má Provozovatel své sídlo.

14.4.    Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek nebo Smlouvy.

V Opavě, dne 15. 3. 2022


CeMap - cenové mapy s.r.o.

 

Chci CEMAPMÁM ZÁJEM

ODBORNÍCI, KTEŘÍ MAJÍ DŮVĚRU V CEMAP

Miroslav Herain
Miroslav HerainMajitel firmy / RE/MAX Commercial Group
Michal Malaník
Mgr. Michal MalaníkMajitel RE/MAX Via
Roman Ševčík
Roman ŠevčíkRE/MAX Magnum-Brno
RE/MAX COMMERCIAL GROUP
ZOBRAZIT VŠECHNY REFERENCE