počet nemovitostí k porovnání: 4 562 126
helpdesk: +420 733 18 09 18
Registrovat se / Zapomenuté heslo

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ APLIKACE

1. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky jsou závazné pro provozování a užívání internetové aplikace „Cenové mapy“, která stanovuje tržní ceny nemovitosti (jakéhokoliv typu) pomocí srovnávací analýzy.

 

2. Definice pojmů

Provozovatel: CeMap - cenové mapy s.r.o., IČ: 09709665, se sídlem Na Rybníčku 521/56, 746 01 Opava, zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 83979.

 

Uživatel: registrovaný uživatel v internetové aplikaci cemap.cz

Autorizace e-mailové adresy: potvrzení aktivačního odkazu zaslaného na e-mail uvedený v registračním formuláři

Cenový program: cenová politika internetové aplikace cemap.cz umožňující uživateli výběr cenového balíčku dle preference uživatele, viz. ceník cemap.cz/cenik

Uživatelský účet: uživatelské rozhraní, ve kterém uživatel vytváří a pracuje s cenovými mapami, nastavuje uživatelské údaje, objednává cenový program a má evidenci faktur vygenerovaných internetovou aplikací na základě objednávek

Registrační formulář: on-line formulář pro registraci uživatele, na jehož základě je uživateli umožněno využívání této internetové aplikace

Internetová aplikace: jedná se o on-line aplikaci na stanovení tržní ceny nemovitosti (jakéhokoliv typu) pomocí srovnávací analýzy provozované na doméně www.cemap.cz

Podmínky: tyto obchodní podmínky, jež jsou závazné pro provozovatele i objednatele

Smlouva: smluvní vztah vzniklý na základě objednávky služby uživatelem

 

3. Objednávka

3.1. Uživatel prostřednictvím registračního formuláře na webu vyjádří souhlas s těmito podmínkami, zvolí cenový program (max. počet generovaných cenových map). Vyplní iniciály a kontaktní údaje. Objednávku odešle jako závaznou kliknutím na pole „registrovat“.

3.2. Po obdržení objednávky zašle provozovatel uživateli emailem proforma fakturu (není daňovým dokladem) na jím zvolený cenový program. Objednávka se stává závaznou v okamžiku, kdy je cena za využívání internetové aplikace připsána na účet provozovatele.

3.3. Po připsání platby z proforma faktury aktivuje provozovatel uživateli uživatelský účet. O tomto jej vyrozumí emailem, jehož přílohou bude daňový doklad s odečtenou zálohou. Tato bude uživateli zasílána emailem, nevyžádá-li si doručování v listinné podobě.

 

4. Cena a platební podmínky

4.1. Cena za využívání internetové aplikace je stanovena dle aktuálního ceníku umístěného na webu.

4.2. Cenový program za využívání internetové aplikace je provozovatel oprávněn měnit bez předchozího souhlasu uživatele.

4.3. Uživatelem zvolený a zaplacený cenový program nemůže být provozovatelem měněn.

 

5. Práva a povinnosti uživatele

5.1. Uživatel je povinen do registračního formuláře uvést o své osobě výlučně správné a pravdivé údaje a o nastalých změnách provozovatele neprodleně informovat nebo aktualizovat v uživatelském účtu v záložce „Profil uživatele“.

5.2. Uživatel bere na vědomí, že veškeré počítačové programy umožňující provoz internetové aplikace jsou chráněny autorským právem. Uživatel není oprávněn
k jakémukoliv užití textů, grafiky a funkcionality zpřístupněné na webu. Uživatel se zavazuje tato autorská práva žádným způsobem neporušovat, nezpřístupňovat uživatelský účet třetím osobám a internetovou aplikaci užívat výlučně dle těchto podmínek.

5.3. Uživatel bere na vědomí, že jakékoliv zvýhodněné služby či produkty zdarma (např. možnost vyzkoušet si testovací účet na 7 dní zdarma) jsou vázány vždy na jednoho uživatele. Jejich zneužití např. formou registrace jednoho uživatele pod více účty a různými e-mailovými adresami může vést k zablokování všech účtů a odepření poskytování služby CeMap do budoucna.

5.4. Uživatel tímto uděluje provozovateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, a to zejména pro účely evidence smluv, provozování jeho uživatelského účtu, zasílání informací o internetové aplikaci, obchodních sdělení a jiné korespondence s internetovou aplikací související.

5.5. Uživatel souhlasí s tím, aby byla informace o tom, že internetovou aplikaci užívá, prezentována dle marketingových potřeb provozovatele v referencích na webu
a v jeho propagačních materiálech uvedením obchodní firmy a zobrazením loga. Souhlas má možnost uživatel kdykoliv odvolat na emailové adrese: info@cemap.cz.

5.6. Uživatel tímto uděluje provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení
na emailové adresy zadané do aplikace (ve smyslu ust. § 7 odst. 2 zák. č. 480/2004, o některých službách informační společnosti), týkajících se produktů a služeb nabízených provozovatelem. Souhlas se týká i sdělení ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště. Souhlas má možnost uživatel kdykoliv odvolat na emailové adrese: info@cemap.cz.

 

6. Práva a povinnosti provozovatele

6.1. Zajistit funkčnost internetové aplikace softwarovými aktualizacemi a technickou údržbou.

6.2. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel má nárok po dobu provádění softwarových aktualizací a technické údržby omezit uživateli po dobu nezbytně nutnou, max. však po dobu 5 pracovních dnů v měsíci, přístup do účtu a aktualizaci dat.

6.3. Provozovatel je povinen nakládat s daty zavedenými uživatelem do aplikace prostřednictvím uživatelského účtu jako s důvěrnými a zabezpečit jejich utajení před třetími osobami.

 

7. Trvání smlouvy

7.1. Smluvní vztah vzniklý registrací uživatele dle čl. 3. se uzavírá na dobu platnosti vybraného tarifu, který je uveden v popisu tarifu v sekci ceník.

7.2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět s 2 měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet první den následujícího měsíce.

7.3. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

(i) pokud doba nefunkčnosti internetové aplikace překročí v daném kalendářním měsíci 7 pracovních dnů a jde o nefunkčnost zaviněnou provozovatelem,

(ii) v případě, že provozovatel uživateli oznámí změnu těchto podmínek a uživatel tuto změnu odmítne ve lhůtě do 14ti dnů.

7.4. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

(i) dojde-li k omezení poskytování souvisejících dat ze strany příslušných odborných portálů, ze kterých provozovatel data pro tvorbu cenových map čerpá,

(ii) porušuje-li uživatel tyto obchodní podmínky, k jejichž dodržování se zavázal při registraci.

 

8. Odpovědnost za škodu

8.1. Funkčnost a bezporuchovost internetové aplikace je přímo závislá na získávání dat z odborných portálů prostřednictvím datových výstupů zajišťovaných a spravovaných poskytovateli těchto datových zdrojů. Provozovatel nenese odpovědnost za poruchu přenosu dat ani za obsah těchto dat. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nemá na funkčnost jmenovaných zdrojů dat ani na obsah jimi poskytnutých dat žádný vliv, pouze s nimi seznamuje uživatele.

8.2. Provozovatel neodpovídá za vypracované cenové mapy a právní důsledky jejich užití, a to ve vazbě na možnost korekce výsledné ceny uživatelem. Vstupní data pro tvorbu cenové mapy vycházejí z veřejně dostupných zdrojů v prostředí internetu a to v daném čase a místě. Cenová mapa vytvořená touto internetovou aplikací nemá váhu znaleckého posudku. Jedná se pouze o obraz tržních cen na základě uživatelem definovaných parametrů. Cena se stanovuje metodou srovnávací analýzy na základě vstupních kritérií, za jejichž nastavení zodpovídá uživatel.

8.3. Provozovatel neodpovídá uživateli za škodu:

(i) způsobenou okolnostmi vylučujícími odpovědnost,

(ii) zapříčiněnou poruchami a odstávkami odborných portálů,

(iii) způsobenou chybnými daty z odborných portálů,

(iv) výpadkem datové nebo elektrické sítě,

(v) způsobenou neoprávněným přístupem do účtu uživatele třetí osobou,

(vi) poruchou serveru nebo emailového klienta.

8.4. Za okolnosti vylučující odpovědnost se pro účely těchto podmínek považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli provozovatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pro účely jakékoli korespondence vztahující se k užívání služby je možné použít elektronickou poštu.

9.2. V případě, že by se některá ustanovení podmínek nebo smlouvy stala z jakýchkoliv důvodů neplatná, nevztahuje se tato neplatnost automaticky na ostatní části touto neplatností nedotčené. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bezodkladně dotčenou část nebo ustanovení nahradit tak, aby se po změně svým obsahem co nejvíce přibližovala znění původnímu.

9.3. Tyto podmínky je provozovatel oprávněn měnit či doplňovat. Změna je vůči uživateli účinná pouze v případě jejího odsouhlasení. Znění akceptované objednávky má přednost před zněním těchto podmínek.

9.4. V případě rozporu písemné smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a uživatelem, bez využití objednávky on-line s těmito podmínkami, má přednost znění této smlouvy.

9.5. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky jednostranně měnit. Změna je vůči uživateli účinná doručením oznámení o změně podmínek s označením pozměněného ustanovení.

9.6. Objednávka učiněná prostřednictvím webu bude archivována v elektronické podobě.

 

V Opavě dne 1. 1. 2021

Za  společnost CeMap - cenové mapy s.r.o.

Ondřej Hon, jednatel

 

Chci CEMAPMÁM ZÁJEM

ODBORNÍCI, KTEŘÍ MAJÍ DŮVĚRU V CEMAP

Miroslav Herain
Miroslav HerainMajitel firmy / RE/MAX Commercial Group
Michal Malaník
Mgr. Michal MalaníkMajitel RE/MAX Via
Roman Ševčík
Roman ŠevčíkRE/MAX Magnum-Brno
RE/MAX COMMERCIAL GROUP
ZOBRAZIT VŠECHNY REFERENCE